Home » ขอใบอนุญาติ » ขั้นตอนการขอใบอนุญาติ (นิติบุคคล)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาติ (นิติบุคคล)

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการการฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ เอกสารประกอบคำขอ (กรณีนิติบุคคล)

ให้ใช้หลักฐานดังกล่าวข้างต้น พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
๒.หนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์ให้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาต เช่น ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย ซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ หรือ ประกอบกิจการให้ฉายหรือ ให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์)

๓.กรณีมอบอำนาจ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ประกอบกิจการให้เช่าฯหรือประกอบกิจการให้ฉายฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง ณ สถานที่ใดบ้าง พร้อมติดอากรแสตมป์ราคา ๓๐ บาท

หมายเหตุ เฉพาะร้านคาราโอเกะจะอนุญาตให้ไม่เกิน ๓๐ วัน เพื่อให้ทดลองเปิดประกอบกิจการก่อน

หากตรวจสอบแล้ว มีความเหมาะสม ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน หรือ ขัดศีลธรรมอันดีและให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม จะอนุญาตให้ ในคราวต่อไป ไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเก่าหมดอายุ ภายใน ๑๕ วัน
ขั้นตอนการยื่นขอตรวจพิจารณาเทปและวัสดุโทรทัศน์

๑. เตรียมเอกสารหลักฐาน
๑.๑ กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
๑.๑.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้
๑.๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๑.๑.๓ สำเนาเทปฯหรือวัสดุโทรทัศน์ จำนวน ๒ สำเนา
๑.๑.๔ ในกรณีเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จัดทำหรือสร้างในต่างประเทศ ให้ยื่นหนังสือ

ยินยอมจากผู้จัดทำหรือผู้สร้าง หรือเจ้าของสิทธิ์ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ใน ต่างประเทศ ให้เป็นผู้มีสิทธิในการเผยแพร่เทปหรือวัสดุโทรทัศน์นี้ในประเทศไทย

๑.๑.๕ หลักฐานการซื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์จากท้องตลาดทั่วไปในต่างประเทศ
๑.๑.๖ หลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่น
๑.๑.๗ หลักฐานแสดงการนำเข้าของกรมศุลกากรซึ่งแสดงว่าได้นำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้อง

๑.๒ กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
๑.๒.๑ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
๑.๒.๒ สำเนาหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของนิติบุคคลนั้นๆ แสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
๑.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใด ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัว ประชาชนได้ ของผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
๑.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
๑.๒.๕ สำเนาเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ จำนวน ๒ สำเนา
๑.๒.๖ ในกรณีเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จัดทำหรือสร้างในต่างประเทศให้ยื่นหนังสือ

ยินยอมจากผู้จัดทำหรือผู้สร้าง หรือเจ้าของสิทธิ์ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ในต่างประเทศให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่เทปหรือวัสดุโทรทัศน์นี้ในประเทศไทย

๑.๒.๗ หลักฐานการซื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์จากท้องตลาดทั่วไปในต่างประเทศ
๑.๒.๘ หลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่น
๑.๒.๙ หลักฐานแสดงการนำเข้าของกรมศุลกากรซึ่งแสดงว่าได้นำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้อง

๒. กรอกแบบคำขอให้ตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์(แบบทท. ๗)

๓. ให้ยื่นคำขอแบบ ทท. ๗ พร้อมเอกสารประกอบ และสำเนาเทป ฯ ๒ สำเนา ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานตรวจพิจารณาเทปและวัสดุโทรทัศน์ ชั้น ๒๒ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๔๔ – ๙

๔. กรณีคณะกรรมการตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบใน เทปหรือวัสดุ ผู้ยื่นคำขอไปชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๐๐ บาทต่อ ๑ ม้วนหรือชิ้น ออกเลขรหัส กรณีคณะกรรมการตรวจพิจารณามีมติให้แก้ไขภาพ หรือเสียง ผู้ยื่นคำขอต้องนำไปแก้ไข ตามมติของคณะกรรมการฯ เสร็จแล้วนำมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนชำระค่าธรรมเนียม

๕. ประทับหมายเลขรหัสและตราอนุญาตลงบนเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ทั้งสองสำเนาส่งคืนให้ผู้ยื่นคำขอหนึ่งสำเนา เก็บเพื่อตรวจสอบหนึ่งสำเนา

๖. ผู้ประกอบการยื่นคำขอตามแบบ ทท.๐๑ พร้อมสติ๊กเกอร์ เพื่ออัดสำเนาเทปหรือวัสดุโทรทัศน์พร้อมยื่นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ฉบับจริง

๗. รับใบอนุญาต ทท.

© Copyright 2009. KD-Netcafe.com